بازخورد های مشتریان

راه های جمع آوری بازخورد مشتریان و روش استفاده از آنها

یکی از چالش های بزرگ هر کسب و کار این است که بدانیم مخاطبان ما چه می خواهند، دنبال چه چیزی هستند، نیاز آنها چیست و چگونه به آنها در تامین این نیاز کمک کرد؟ مشکل اساسی اینجاست که همیشه پاسخ به سوالات فوق آسان نیست. انسان ها پیچیده هستند و اگر صادق باشیم باید…