صفحات mobile-friendly

صفحات Mobile friendly

مبایل ها در حال تغییر دنیا هستند. امروزه بیشتر افراد همراه خود یک گوشی هوشمند دارند که با استفاده از آن نیاز های تماس و نیاز های اطلاعاتی خود را تامین می کنند. در بسیاری از کشور ها تعداد گوشی های هوشمند از تعداد کامپیوتر های شخصی پیشی گرفته است. داشتن که وب سایت mobile-friendly…